Deklaracja polityki

Karta Uczelni ERASMUS+ 2021-2027

Karta Uczelni ERASMUS+ 2014-2020

Politechnika Świętokrzyska współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w Europie i poza jej granicami. Uczelnia bierze udział w wielu międzynarodowych programach edukacyjnych, zarówno w roli lidera jak i partnera. Podejmuje tym samym wszelkie działania zmierzające do stałego zwiększania mobilności akademickiej.
Pozyskując partnerów zagranicznych, uczelnia opiera się na dotychczasowych kontaktach i dobrych doświadczeniach z nich wynikających. Stale monitoruje jakość wymiany na podstawie ankiet składanych przez studentów i pracowników, w oparciu o wizyty w uczelniach partnerskich, jak również korzystając z osobistych kontaktów pracowników związanych z obsługą programu na uczelni.
W ramach sieci CEEPUS Politechnika Świętokrzyska od 20 lat ściśle współpracuje z uczelniami w Czechach i na Słowacji odnotowując na tym polu poważne osiągnięcia. Biorąc pod uwagę wzajemne korzyści płynące z takiej współpracy, uczelnia zamierza nadal ją kontynuować.
Dużym zainteresowaniem studentów Politechniki Świętokrzyskiej cieszą się również placówki akademickie w krajach zachodnioeuropejskich, w szczególności z rejonu basenu Morza Śródziemnego, takich jak Hiszpania czy Portugalia. Polityka umiędzynarodowienia będzie więc koncentrować się w przyszłości na kontynuacji współpracy z dotychczasowymi partnerami z tych krajów, a także na poszerzaniu oferty wymiany o dalsze kraje Europy Zachodniej.
Politechnika Świętokrzyska zamierza znacznie rozszerzyć współpracę z Ukrainą. Od roku akademickiego 2014/15 planowane jest uruchomienie wspólnych studiów (double degrees) z kilkoma uczelniami ukraińskimi, z którymi uczelnia współpracuje od wielu lat w oparciu o umowy o współpracy międzyinstytucjonalnej. Politechnika Świętokrzyska planuje zwiększenie międzynarodowej mobilności w celu odbycia części studiów wśród studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, aby w jeszcze większym niż dotychczas stopniu stymulować ich przedsiębiorczość, kreatywność i zwiększyć szanse na europejskim rynku pracy. W tym celu uczelnia dysponuje jasnym, spójnym i przejrzystym systemem punktów ECTS, pozwalającym na zaliczanie okresu studiów realizowanego poza granicami Polski. Student studiów doktoranckich otrzyma dodatkowo za semestr realizowany za granicą 5 punktów do dorobku naukowego, które są równoważne otwarciu przewodu doktorskiego oraz zostanie zwolniony w 50% z wymaganej praktyki dydaktycznej.
Politechnika Świętokrzyska dysponuje sześcioma domami akademickimi, których kapitalny remont pozwala przyjmować studentów z zagranicy, gdyż ich standard nie odbiega od norm ogólnie obowiązujących w krajach UE. Każdy student znajdzie tu odpowiednie warunki do nauki i właściwego wypoczynku.
Studenci z zagranicy będą mieli przydzielonego tzw. mentora studenta, który pomoże im w integracji ze środowiskiem akademickim kieleckiej uczelni. 
Jednym ze skutecznych sposobów na znalezienie pracy po studiach jest odpowiednio wczesny udział studentów w praktykach. Dział Współpracy Międzynarodowej działając w porozumieniu z wydziałowymi koordynatorami praktyk pomoże studentowi wybrać odpowiednie przedsiębiorstwo za granicą, aby było jak najbardziej zgodne z kierunkiem studiów i możliwościami późniejszego zatrudnienia. Politechnika Świętokrzyska dysponuje doskonale wyposażonymi laboratoriami, które pozwolą studentom zagranicznym zdobywać niezbędne doświadczenie zawodowe. 
Uczelnia będzie służyć wsparciem dla studentów niepełnosprawnych pomagając w zorganizowaniu wyjazdu i procesie administracyjnym. Politechnika Świętokrzyska jest doskonale przygotowana do przyjęcia studentów niepełnosprawnych z zagranicy, ponieważ budynki wchodzące w skład uczelnianego kampusu zostały w wyniku kapitalnego remontu przystosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Politechnika Świętokrzyska planuje rozwijać mobilność pracowników naukowo-dydaktycznych, gdyż stanowią oni jej największą wartość. Jakość ich pracy gwarantuje stały rozwój uczelni, przyciąga nowych studentów oraz umożliwia efektywną współpracę z przemysłem. Założenia programu Erasmus+ pozwalają zadbać o rozwój pracowników, którzy mogą brać udział we wszelkiego rodzaju stażach i szkoleniach poza granicami kraju. Dzięki programowi Erasmus+ a także przejrzystym kryteriom kwalifikacyjnym każdy pracownik naukowo-dydaktyczny będzie mógł realizować swoją ścieżkę kariery i poszerzać swój dotychczasowy dorobek w zakresie badań, publikacji i dydaktyki. Politechnika Świętokrzyska honoruje te doświadczenia w ocenie okresowej nauczyciela akademickiego. Nawiązane kontakty zagraniczne poprzez wizyty pracowników zagranicznych uczelni i przedsiębiorstw zaowocują implementacją doświadczeń naukowo-dydaktycznych, a także udziałem w konsorcjach wymaganych przy realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020. 
Dobrą jakość pracy uczelni gwarantuje również odpowiedni poziom pracowników administracyjnych. Dzięki ich mobilności uczelnia zyska wyszkolone na europejskim poziomie kadry, które zapewnią sprawne zarządzanie uczelnią w zakresie księgowości, finansów, zamówień publicznych, logistyki czy też zasobów ludzkich. Politechnika Świętokrzyska zamierza dzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie z pracownikami administracyjnymi uczelni zagranicznych. 
Główną jednostką uczelni zajmującą się koordynacją działalności w ramach programu Erasmus+ jest Dział Współpracy Międzynarodowej. Specjalna sekcja tej jednostki udzieli wszelkiej pomocy administracyjno-organizacyjnej, zarówno studentom wyjeżdżającym, jak i przyjeżdżającym na studia do Politechniki Świętokrzyskiej. Pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej pomogą przygotować aplikację oraz udzielą rad dotyczących ubezpieczenia, dojazdu, warunków bytowych na miejscu itp. Będą również w porozumieniu ze swoimi odpowiednikami za granicą monitorowali pobyt studentów z innych krajów na terenie Politechniki Świętokrzyskiej. Politechnika Świętokrzyska podejmie również działania w celu zorganizowania kursów języków obcych, które są używane w krajach docelowych. 
W celu zwiększenia zainteresowania studentów możliwościami, jakie oferuje program Erasmus+, podjętych zostanie szereg działań o charakterze promocyjnym takich jak spotkania ze studentami, którzy wrócili z zagranicy, intensywna akcja informacyjna na stronach internetowych, wykorzystanie samorządu studenckiego do propagowania programu na poszczególnych wydziałach, spotkania studentów z koordynatorami wydziałowymi, spotkania ze studentami z zagranicy, którzy studiują w Kielcach, udostępnienie zasad rekrutacji i finansowania. Jednym ze strategicznych celów Politechniki Świętokrzyskiej jest jej jak najszersze umiędzynarodowienie. Cel ten można zrealizować kształcąc w języku angielskim na jak największej liczbie kierunków. Lista przedmiotów oferowanych obecnie po angielsku będzie sukcesywnie rozszerzana, tak aby oferta studiów na wszystkich kierunkach była dostępna dla wszystkich chętnych z zagranicy. Udoskonaleniu oferty służyć będzie również dalsza rozbudowa platform e-lerningowych, takich jak modle, które ułatwią studentom zagranicznym studia w Politechnice Świętokrzyskiej. 
Jednym z priorytetów Unii Europejskiej w latach 2014-2020 jest komercjalizacja badań. Program Erasmus postanowił wyjść naprzeciw temu zadaniu dając środki i możliwości w celu zaproszenia przedstawicieli przedsiębiorstw zagranicznych, aby wraz z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i studentami wypracowali rozwiązania realnych problemów, jakie stawiają przed nami współczesne technologie przemysłowe. Politechnika Świętokrzyska stworzy cały system współdziałania w tym zakresie z przemysłem europejskim korzystając z hojnego wsparcia w ramach programu Erasmus. Perspektywa finansowa lat 2007-2013 pozwoliła świetnie wyposażyć uczelnię w niezbędne urządzenia laboratoryjne a także unowocześnić i zmodernizować całą infrastrukturę. Środki z programu Erasmus+ pozwolą teraz stworzyć platformę współpracy między przemysłem a nauką, odpowiednio wykorzystać istniejącą bazę badawczą i badania te skomercjalizować. 

Dzięki uczestnictwu w programie Politechnika Świętokrzyska zyska:

 1. otwartych na nowe możliwości, znających języki obce, pewnych siebie i kreatywnych studentów,
 2. mobilnych pracowników naukowo-dydaktycznych, zdobywających i podnoszących swoje kwalifikacje za granicą,
 3. niezbędną sieć kontaktów z uczelniami Europejskimi i nie tylko,
 4. możliwość uczestnictwa w konsorcjach tworzonych w ramach programu Horyzont 2020,
 5. doświadczenie w rozwoju najnowocześniejszych metod w pracy dydaktycznej,
 6. dostęp do istniejących międzynarodowych platform dydaktycznych i e-learningowych,
 7. możliwość goszczenia studentów i pracowników naukowych z zagranicy, którzy wniosą swój wkład w rozwój kieleckiej uczelni,
 8. know-how w zakresie komercjalizacji badań i ich upowszechniania na arenie międzynarodowej,
 9. lepszą sprawność w zakresie zarządzania uczelnią dzięki szkoleniom dla pracowników administracyjnych w instytucjach zagranicznych,
 10. pracowników z dobrą i bardzo dobrą znajomością języków obcych,
 11. wpływ na rozwój regionu tworząc platformę łączącą wiedzę, badania i gospodarkę,
 12. możliwość obopólnie korzystnej współpracy z przedsiębiorcami w zakresie badań oraz innowacyjnych wdrożeń
 13. wpływ na wdrażanie Regionalnej Strategii Rozwoju, a szczególności na jej kluczowe specjalizacje, które muszą być spójne ze strategią krajową oraz założeniami rozwojowymi Unii Europejskiej poprzez wspieranie mobilności swoich pracowników.

Dzięki uczestnictwu w programie studentów pochodzących ze środowisk mniej zamożnych oraz stworzeniu transparentnego systemu kwalifikacyjnego uczelnia pozwoli wyrównać ich szanse zarówno w trakcie studiów, jak i później na rynku pracy.