Zwrot kosztów

O zwrot kosztów dojazdu i powrotu z uczelni zagranicznej do Politechniki Świętokrzyskiej mogą ubiegać się studenci, którzy przebywają lub przebywali za granicą w celu odbycia części studiów w ramach programu Erasmus+, i którym jednocześnie przyznano dofinansowanie na wyjazd z funduszu programu POWER, przeznaczone dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zwrot kosztów podróży przysługuje do wysokości 50 % wszystkich, poniesionych kosztów, nie może być jednak większy niż 2000 zł.

Zwrot następuje na podstawie faktury lub biletu z widoczną ceną.

Student ubiegający się o zwrot kosztów podróży składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej wniosek

(do pobrania tutaj) w następujących terminach:

w przypadku pobytu w semestrze zimowym:

– zwrot za dojazd w terminie do 30 października roku kalendarzowego, w którym pobyt się rozpoczął.

– zwrot za powrót w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury/biletu.

w przypadku pobytu w semestrze letnim zwrot za dojazd i powrót w terminie do 30 lipca.

Uczelnia nie zwraca kosztów przejazdu prywatnym samochodem.